Hvorfor og på hvilket grundlag bruger vi personoplysninger?

Studenterrådets Retshjælp rådgiver om dine juridiske problemstillinger. I forbindelse med sagsbehandlingen modtager og gennemgår vi enten elektronisk eller fysisk dine informationer til at opfylde dit behov om gratis retshjælp.

 

Vi videregiver og indhenter ingen oplysninger uden dit samtykke.

 

Hvilke oplysninger opbevarer vi?

Vi opbevarer en række forskellige oplysninger om dig afhængigt af sagens karakter og omfang. Det betyder, at vi alene opbevare oplysninger, der er relevante og nødvendige for sagsbehandlingen.

 

Af oplysninger, der opbevares i nogle sager, kan nævnes:

  • Almindelige personoplysninger (artikel 6), herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, m.fl.
  • Følsomme oplysninger (artikel 9), herunder eksempelvis informationer om dit helbred, dine fagforeningsmæssige forhold m.fl.

 

Samtykke til behandling af dine oplysninger

Ved modtagelse af din første e-mail, vil der blive tilsendt en e-mail til afgivelse af samtykke. Samtykket er grundlaget for, at vi kan modtage, registrere og opbevare dine almindelige og følsomme oplysninger. Afgivelsen af samtykket giver også retshjælpen mulighed for at videregive oplysninger i det omfang, det anses nødvendigt.

 

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til dataansvarlig på mail, dataansvarlig-retshjaelp@sr.au.dk.

 

Hvem deler vi informationerne med?

Personoplysningerne vil alene blive udleveret til vores krypterede opbevaringsprogram Legis-365, medmindre sagen er nødvendig at gå videre med.

 

Såfremt der eksempelvis skal indsendes processkrift, vil det blive nødvendigt at dele informationerne med statslige organer og offentlige institutioner (herunder også muligvis følsomme oplysninger).

 

Retshjælpen indberetter årligt til Civilstyrelsen omkring de sager, der bliver indgivet.

 

Dine informationer vil blive slettet 6 måneder efter seneste korrespondance.

 

Dine rettigheder som rådsøgende

  • At få adgang: Som rådsøgende kan du få oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger (evt. opnå en kopi).
  • At berigtige: Hvis du mener, at dinne personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du kræve, at sådanne personoplysninger berigtiges.
  • At slette: Du kan kræve, at dine personoplysninger bliver slettet i det omfang, loven tillader det.
  • At begrænse: Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • At gøre indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med begrundelse i din situation. Du har en uindskrænket ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
  • At trække sit samtykke tilbage: Når du har afgivet sit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har denne til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
  • Retten til dataportabilitet: Når loven tillader det, har du ret til at få de personoplysninger, denne har stillet til rådighed for os, returneret, eller hvis det er teknisk muligt overført til en tredjepart.

 

Dataansvarlig

Studenterrådets Retshjælp er dataansvarlig for dine persondata.

 

Spørgsmål vedrørende dine persondata, herunder håndtering og opbevaring heraf skal rettes til dataansvarlig-retshjaelp@sr.au.dk.

 

Kontakt

Mener du, at Studenterrådets Retshjælp bryder med persondatasikkerheden, kan du kontakte rette henvendelse til os på mail, dataansvarlig-retshjaelp@sr.au.dk. Du kan også klage herom til Datatilsynet via mail, dt@datatilsynet.dk, eller på telefon 33 19 32 00.

 

Du kan sende en skriftlig anmodning til os på mail, dataansvarlig-retshjaelp@sr.au.dk, såfremt du ønsker udskrift af personoplysninger, gøre indsigelser, anmode om at få slettet personoplysninger eller få ajourført personoplysninger.