Bestyrelsen:
Formand: Sofie Sanchez Garcia
Kasserer: Therese Bach
Næstformænd: Cecilie Bakke Laursen & Mariana A. W. Hermez

1
2
3
1

Studenternes Hus

2

Her finder du os!

3

Aarhus Universitet. Foto: Poul Ib Henriksen

Studenterrådets Retshjælp er en del af Studenterrådet ved Aarhus Universitet, men fungerer uafhængigt af heraf. Vi er derfor uafhængige af politiske, økonomiske og øvrige interesser. Vi yder gratis, personlig og uforpligtende rådgivning inden for en lang række juridiske sagsområder til alle.

Vi har tavshedspligt, hvilket betyder, at alle oplysninger bliver behandlet fortroligt og bliver ikke videregivet.

I forbindelse med vores arbejde har vi mulighed for at trække på eksterne rådgivere, som er tidligere retshjælpere, der er færdiguddannede jurister og advokatfuldmægtige. I visse tilfælde har vi har også mulighed for at få rådgivningsbistand hos undervisere og professorer ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Vi har ingen direkte kontakt til advokater eller advokatvirksomheder, hvilket sikrer, at vi behandler sagerne helt uafhængigt af andre interesser.

Retshjælpens rådgivere er jurastuderende, der foruden studierne er ansat ved diverse advokatkontorer, private virksomheder eller inden for den offentlige forvaltning, ligesom nogle har andet frivilligt arbejde. Vi kan derfor rådgive inden for en lang række forskellige områder, og vores rådgivning er ikke alene teoretisk, men tillige praktisk anvendelig.

Retshjælpens rådgivere er imidlertid ikke advokater eller færdiguddannede jurister, men stadigvæk studerende, og vi er derfor naturligt begrænsede i, hvor langt vi kan føre sagerne. Til gengæld er ingen sager for små, og alle sager behandles på lige fod – uden skelen til størrelsen. Hvis en sag bliver for stor henviser vi til advokathjælp eller anden konkret mulighed for rådgivning.

Vedtægter

Gældende vedtægter pr. 26. november 2013

§ 1. Foreningens navn er Studenterrådets Retshjælp.

§ 2. Foreningens formål er at yde retshjælp.

§ 3. Foreningens medlemmer udgøres af de ansatte retshjælpere.

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling en gang om året. Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Der indkaldes til generalforsamling med en uges varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når formanden og to andre medlemmer møder op.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, hvis et flertal af retshjælpens medlemmer ønsker det og i tilfælde af formandens eller kassererens afgang.

§ 5. Bestyrelsen består af de til enhver tid ansatte retshjælpere, hvoraf vælges en formand, op til to næstformænd og en kasserer. Formand, næstformænd og kasserer vælges for et år af gangen. Retshjælpens medlemmer kan dog på enhver generalforsamling med et blandt de fremmødte simpelt flertal vælge en ny formand og kasserer.

§ 6. Eneste tegningsberettigede er den fungerende formand og fungerende kasserer(e). Disse kan i fællesskab eller hver for sig forpligte foreningen økonomisk.

§ 7. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 8. Vedtægterne kan ændres med et blandt de på enhver generalforsamling fremmødte medlemmer simpelt flertal.