Arv og testamenter – tre slags testamenter

Hvis du ikke har lavet et testamente, så bestemmer arveloven, hvem der er arvinger, og hvordan dødsboets værdier skal fordeles. Hvis du laver et testamente, kan du selv bestemme over en stor del af den arv, du efterlader, men ikke altid det hele. Livsarvinger skal have deres tvangsarv, som er 1/4 del. Denne del kan ikke testeres.

 

Tre typer af testamente

Der er tre typer af testamenter:
1. Notartestamente
2. Vidnetestamente
3. Nødtestamente

Der er en række fælles krav for testamenters gyldighed. Et testamente skal således være skriftligt, være underskrevet eller vedkendt af testator personligt for enten en notar eller for vidner, jf. arvelovens §§ 63, stk. 1 og 64, stk. 1. Testamenter bør dateres, men dette er ikke et krav for gyldigheden. Det kan derimod have betydning i forhold til fastlæggelsen af, om testator var testamentshabil ved oprettelsen samt ved afgørelsen af, hvilket af flere testamenter der er det yngste og dermed gældende.

 

Notartestamente – arvelovens § 63
Som nævnt skal et notartestamente være skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar.
Notaren skal i sin påtegning på testamentet afgive erklæring: 

1) om testators identitet,
2) om, hvorvidt testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente,
3) om, hvilke personer der er til stede under notarialforretningen, og
4) om andre omstændigheder, som kan være af betydning for testamentets gyldighed.

 

Vidnetestamente – arvelovens § 64 
Som nævnt skal et vidnetestamente være skriftligt og underskrives eller vedkendes mens to vidner bevidner dette. Disse vidner skal efterfølgende direkte skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal ligeledes være til stede som testamentsvidner efter testators ønske, ligesom de skal have kendskab til, at de bevidner underskrivelsen af et nyoprettet testamente. Disse krav er gyldighedsbetingelser. 

Derudover er der følgende krav til vidnerne:
1) Vidnerne skal være fyldt 18 år og må ikke på grund af forhold som nævnt i § 74 mangle forståelse for vidnebekræftelsens betydning om, at testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente,
2) En person kan ikke være testamentsvidne, hvis testamentet begunstiger den pågældende eller dennes ægtefælle, samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje, søskende eller andre nærtstående eller,
3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede eller til at vække tvivl om den pågældendes habilitet.
Hvis et vidne har medvirket til oprettelse af testamentet i strid med ovenstående (nr. 2 og 3) – så er testamentet anfægteligt, og der kan derfor føres sag om, hvorvidt testamentet skal tilsidesættes. Bevisbyrden herfor påhviler den, der vil arve, hvis testamentet tilsidesættes.

 

Forskellen på et notar- og vidnetestamente
Hvis der er tale om et notartestamente efter arvelovens § 63, hvor testamentet bliver underskrevet af en notar som vidne, så bliver testamentet gemt i Centralregistret for Testamenter. Det vil automatisk blive fundet, når testator dør. 
 
Er der derimod tale om et vidnetestamente efter arvelovens § 64, hvor testamentet bliver underskrevet af selvvalgte vidner, så skal testator selv sørge for at opbevare det på en sådan måde, at de efterladte hurtigt finder det, når testator dør. 

 

Nødtestamente – arvelovens § 65
Den, der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette et notartestamente efter arvelovens § 63 eller et vidnetestamente efter arvelovens § 64, kan på en hvilken som helst måde oprette et nødtestamente. 
 
Sygdommen skal være så alvorlig, at testator med rette føler, at døden kan indtræde når som helst. 
 
Nødtestamentet bortfalder, når der i 3 mdr. ikke har været nogen hindring for, at oprette et notar- eller vidnetestamente. 
 
Der stilles således ikke krav til udformningen af et nødtestamente. Enhver tilkendegivelse fra den afdøde, der er udtryk for en testamentarisk disposition, og som med sikkerhed hidrører fra afdøde, er omfattet af bestemmelsen.

 

“Nice to know”
Uanset hvilket testamente testator laver, er det testators eget ansvar, at testamentets indhold er gyldigt. Vidner og notar sikrer kun, at underskriften på testamentet er ægte.

 

Har du spørgsmål til retlige spørgsmål vedrørende arv og testamente?
Er du i tvivl om reglerne vedrørende arv og testaeante, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktinformation her.


Skrevet af Annika Søegaard og Cecilie Busk Melskens
25. oktober 2020

Vi gør opmærksom på, at ovenstående ikke er en udtømmende liste over de forhold, som er værd at overveje i forbindelse med oprettelse af testamente, men derimod blot en oversigt over de forskellige typer af testamenter og krav hertil.

Opslaget vil efter udgivelsen ikke blive tilpasset i forhold til ny lovgivning. 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.