Sagens gang ved Familieretshuset

Generelt om Familieretshuset

Reglerne om Familieretshuset fremgår af LBKG 2019-08-07 nr. 766 (Familieretshusloven).

Familieretshuset har erstattet Statsforvaltningen, hvorfor Statsforvaltningen nu er nedlagt. Formålet med Familieretshuset er, at skabe et samlet og helhedsorienteret forløb for familier, hvor barnet er i centrum, og hvor familien kun skal henvende sig et sted uanset den familieretlige sags indhold.

Familieretshuset behandler sager inden for bl.a.:

  • Adoptionsloven
  • Børneloven
  • Lov om ægtefællers økonomiske forhold
  • Forældreansvarsloven

Samt en række yderligere regelsæt vedr. de retlige forhold for børn. Den komplette liste over de sager, Familieretshuset behandler, findes i Familieretshuslovens § 2.

Familieretshusets afgørelser kan generelt ikke indbringes for andre administrative myndigheder, men kan derimod indbringes for familieretten (en særlig afdeling af byretten).

Familieretshusets opgaver

Familieretshuset har til opgave at yde støtte til børn, der er berørt af familieretlige problemer, med henblik på at sikre barnet det bedste samt ret til trivsel og beskyttelse. Det betyder at Familieretshuset skal træffe afgørelser ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Familieretshuset vil i første omgang hjælpe jer med at finde egne løsninger. Hvis dette ikke lykkes skal Familieretshuset enten træffe en afgørelse eller indbringe sagen for familieretten.

Visitering af sagerne

Når Familieretshuset behandler en sag, foretager sagsbehandleren en screening for at beslutte, hvordan sagen skal behandles. Sagerne inddeles efter deres kompleksitet som §5-, §6- eller §7-sager, i daglig tale også kaldet grønt, gult og rødt spor.

De simple sager (§5-sager) De mindre simple sager (§6-sager) Komplekse sager (§7-sager)

Er som udgangspunkt:

1)    Anmeldelse af aftale om forældremyndighed efter forældreansvarsloven

2)    Registrering vedrørende en aftale om delt bopæl efter forældreansvarsloven

3)    Bevilling af separation eller skilsmisse efter lov om ægteskabsindgåelse og opløsning

4)    Registrering af faderskab og medmoderskab efter børneloven

5)    Anerkendelse af faderskab og medmoderskab efter børneloven

6)    Anmeldelse af navne efter navneloven

7)    Udstedelse af resolution om børne- og ægtefællebidrag ud fra parternes enighed

Er som udgangspunkt:

1)    Sager om, hvorvidt en henvendelse, som ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som Familieretshuset stiller til rådighed, eller hvor der ikke er betalt gebyr for behandlingen af sagen, skal afvises

2)    Sager om midlertidig forældremyndighed efter forældreansvarsloven

3)    Sager om midlertidigt kontaktbevarende samvær forældreansvarsloven

4)    Klager den forældre der ikke har forældremyndigheden

5)    Klager efter § 58 b, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Er som udgangspunkt:

1)    Sager som omhandler vold eller hvor barnet er vidne til vold

2)    Tværfaglig behandling (bl.a. sundhedsmyndigheder, politi, kommunale myndigheder mv.)

3) Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor parterne ikke er enige.

4) Sager efter forældreansvarsloven, hvor der er højt konfliktniveau eller sagen af andre årsager er særligt juridisk eller socialfagligt kompleks.

 

 

Betydningen for sagsbehandlingen 

Inddelingen de forskellige sagstyper i grønt, gult og rødt spor har betydning for, hvorledes Familieretshuset behandler de pågældende sager.

I forbindelse med §5-sagerne afslutter Familieretshuset en § 5-sag ved at modtage en anmeldelse, godkende, registrere eller notere en aftale, udstede en bevilling eller resolution i overensstemmelse med en aftale eller give en tilladelse eller godkendelse. Her er der altså tale om sager, hvor parterne generelt er enige.

I forbindelse med §6-sagerne foretager Familieretshuset en oplysning af den pågældende sag og tilbyder parterne rådgivning og konflikthåndtering. Finder I ikke en løsning på uenigheden, træffer Familieretshuset afgørelse i sagen.

I forbindelse med §7-sagerne behandles de tværfagligt af Familieretshusets børne- og familiefaglige medarbejdere og juridiske sagsbehandlere, men afgøres altid af Familieretten. Dette er for at sikre fokus på beskyttelsen af barnet gennem en særlig grundig tværfaglig og juridisk behandling af disse meget komplekse sager.

Hvis du ønsker at vide mere om systemet og hvilken betydning det har for dig, er du velkommen til at kontakte os – så ser vi gerne på din problemstilling. Du finder vores kontaktinformation her.

 

Skrevet af Cecilie Busk Melskens og Annika Søegaard

Vi gør opmærksom på, at ovenstående ikke er en udtømmende liste over de forhold, der gør sig gældende inden for Familieretshuset, men derimod blot er en generelt oversigt over Familieretshuset.

Opslaget vil efter udgivelsen ikke blive tilpasset i forhold til ny lovgivning. 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.